Jaar 2014-2015 Cyclus B

 

Zusters en broeders,

Probeer je even in te leven in de jaren twintig en dertig van onze tijdrekening. De Romeinen heersen over grote delen van Europa, Azië en Afrika. De Romeinse keizer Tiberius trekt zich terug op het eiland Capri, wat de corruptie en de machtsstrijd in Rome sterk vergroot. Pontius Pilatus wordt de Romeinse bestuurder van Judea. De Friezen komen in opstand tegen de Romeinen. Johannes de Doper wordt vermoord door Herodes Antipas, die de schijnkoning is van Galilea. In China komt na een veldslag de Han-dynastie opnieuw aan de macht.

En in die tijd van macht en machtsmisbruik, van heersen, overheersen en uitbuiten, van opstand en van volkerenmoord richt in het onooglijk kleine provincietje Galilea een onbekende man zich met heel vreemde woorden tot zijn medemensen. ‘De tijd is aangebroken’, zegt Hij, ‘het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ Dat zijn  de eerste openbare woorden van die onbekende man. En wanneer Hij aan het meer van Galilea vissers ziet, zegt Hij: ‘Kom, volg Mij. Ik zal vissers van mensen van u maken.’ Kan je je de verbazing van die mannen voorstellen? Een verbazing die nog vergroot werd door de vraag die ze wellicht aan zichzelf stelden: ‘Waarom doen we wat die man zegt? Waarom laten we alles in de steek om Hem te volgen? Zijn we nu heel gek geworden?’ Hun verbazing, en wellicht ook het onbegrip van hun gezin, hun kennissen, hun buren. Maar ook de onweerstaanbare aantrekkingskracht van die man met zijn heerlijke woorden dat God geen macht, geen heerszucht, geen straf en geen wraakzucht is, maar goedheid, liefde en vrede. En ook de wonderen van die man, zijn liefdevolle omgang met zieken, melaatsen, kreupelen, armen. En ook zijn goedheid, zijn vergeving, zijn begrip. En zijn prachtige verhalen over zaaiers, verloren zonen, verstandige en domme meisjes, rentmeesters en nog zoveel andere mensen en dingen. De mannen die Hem volgen weten het: nooit zullen ze Hem begrijpen. Daarvoor is Hij te bovenmenselijk, te diepgaand, te revolutionair vernieuwend.

Zo was ook de dag die we vandaag gedenken: ‘De eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men een paaslam slachtte en een paasmaal hield.’ Samen met de mannen die Hem al die tijd gevolgd waren, vierde Hij de uittocht uit Egypte. Onder de maaltijd nam Hij het brood, zegende het, brak het, gaf het hun en zei: ‘Dit is mijn Lichaam.’ En van de wijn die Hij zegende en doorgaf zei Hij: ‘Dit is mijn Bloed van het Verbond dat vergoten wordt voor velen.’ Zoals gewoonlijk begrepen de leerlingen niets van deze woorden en daden van Jezus, maar ze maakten wel een indrukwekkende indruk op hen. Zo indrukwekkend dat ze het vertelden aan mensen die niet op het feest aanwezig geweest waren. Zoals aan de twee mannen die na Jezus’ kruisdood naar Emmaüs trokken. Ze ontmoetten een man die ze niet kenden, en die hen uitlegde waarom de Messias gekruisigd en gestorven was. Maar toen Hij bij het avondmaal het brood zegende, het brak en het hun gaf, werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.

Zusters en broeders, Jezus zei die avond ook: ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ Daarom komen wij dus elke week samen: om Hem te gedenken en om te vieren dat Hij onder ons aanwezig wil blijven, en dat zijn woorden en daden het verbond zijn dat ons met God verbindt. Dat hebben christenen altijd gedaan. De drieduizend mensen die zich na de neerdaling van de heilige Geest op de apostelen lieten dopen, ‘vormden met elkaar een gemeenschap en braken het brood’, zo staat het letterlijk in de Handelingen van de apostelen. Dat deden alle eerste christenen: ze vormden een gemeenschap, en braken elke week het brood, in een huis van een van hen. Laten ook wij dat dus trouw blijven doen: samenkomen met elkaar om Jezus te gedenken. Om ons geloof te beleven. Om door Jezus’ woorden ons leven op de weg naar God te richten. Om door het Lichaam van Christus dat we straks zullen ontvangen de kracht te krijgen om gestalte te geven aan zijn woorden van liefde en vrede. Om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Moge dit onze Sacramentsdag zijn. Amen.

Download dit document in Word-formaat

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha