Jaar 2021-2022 Cyclus C
  • Eerste lezingSpreuken 8, 22-31
  • EvangelieJohannes 16, 12-15

Zusters en broeders,

Mensen zijn altijd op zoek naar meer, en dat kan van alles zijn: meer geld, meer vrijheid, meer reizen, meer genieten, meer gezondheid, en we kunnen blijven opsommen, want er is echt oneindig veel dat we meer willen. Ook goede dingen trouwens, zoals meer liefde, meer vrede, meer vriendschap, zelfs meer waarheid, want we weten dat we leven in een tijd waarin ongelofelijk veel leugens en fake nieuws als waarheid worden verkondigd. En niet zo maar een beetje waarheid, nee nee, maar dé waarheid.

Dat is precies wat Jezus bij zijn afscheid aan zijn apostelen belooft: de Geest zal over hen komen en hun de volle waarheid brengen. Hij zal dus niets anders brengen dan wat Hij van Jezus ontvangen heeft, want Jezus is één met de Vader. En daarmee is de kern van ons geloof verwoord: God is Vader, Zoon en Geest, en die verbondenheid is zo hecht dat ze één zijn.

Drie-ene God … het klinkt misschien heel raar, maar menselijker kan het echt niet klinken, want ook wij zijn veel meer dan die ene man, die ene vrouw, dat ene kind die we op dit eigenste moment zijn. Wij veranderen voortdurend van persoon. Zijn wij nog het kleine kind dat jaren geleden als baby’tje zoekend door het beginnende leven kroop? Zijn wij nog dezelfde jongen of hetzelfde meisje dat in de lagere school kattenkwaad uithaalde en in de middelbare school op zoek ging naar zijn toekomst?  Zijn wij op ons werk dezelfde mens als thuis? Zijn we in ons huwelijk of na onze scheiding dezelfde mens als voordien? En als we ziek zijn, of met ziekte en dood geconfronteerd worden, zijn we dan nog dezelfde mens? Ook hier kunnen we blijven doorgaan, want er zijn heel veel omstandigheden die iemand veranderen, anders doen denken en anders doen doen.

Dat God in drie Personen aan ons, mensen, doet denken, is dus vanzelfsprekend, want Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij is ons alle omstandigheden nabij. Wanneer we in nood zijn, is Hij onze bezorgde Vader en Moeder. In Jezus leert Hij ons omgaan met geluk, maar ook met pijn en verdriet, want Jezus heeft als mens alle denkbare omstandigheden moeten verwerken, zelfs vreselijk lijden en dood. En als Geest houdt Hij ons de volle waarheid voor. De waarheid dat God liefde is, en dat Hij vrede, vreugde en gerechtigheid wil in een schepping vol schoonheid. Een droom van een schepping en een hemel op aarde.

Het zou dus goed zijn als alle mensen zich aan de Drie-ene God zouden spiegelen. Als zij, dus ook wij, zouden streven naar eenheid in plaats van verdeeldheid, naar vrede in plaats van oorlog, naar respect in plaats van minachting, naar breken en delen in plaats van onverschilligheid en egoïsme. Het zou ook goed zijn als we altijd met onszelf in het reine zouden komen, als we betrouwbaar zouden zijn, als we echt zouden weten wat dat is: houden van. Want dan zouden we naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, alleen maar goede dingen denken over en doen voor elkaar. En het zou ook goed zijn als we zouden streven naar eenheid met de natuur, met het milieu, met de prachtige schepping die God ons in bruikleen heeft gegeven, want dan zouden we de aarde niet langer uitbuiten, vernielen, ziek maken, maar nog mooier maken dan ze was in Gods droom.

Zusters en broeders, de eerste lezing is een heerlijke lofzang op de wijsheid, en wat is wijsheid anders dan respectvolle kennis en inzicht. De wijsheid die als een speels troetelkind aanwezig was bij de schepping. Wat zou het goed zijn als Gods Geest zozeer in ons aanwezig was dat ook wij in heel ons doen en denken een speels troetelkind zouden zijn van God die is Vader, Zoon en Geest. Amen.

Download dit document

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha