Jaar 2022-2023 Cyclus A
  • Eerste lezingJesaja 25, 6 - 10a
  • EvangelieMattheus 22, 1 - 14

Zusters en broeders,

Zoals de voorbije weken wel meer het geval was, vertelt Jezus in het evangelie een parabel waarvan je kan zeggen dat hij zich ook tot ons richt. De koning nodigt verschillende mensen uit op het bruiloftsfeest van zijn zoon, maar ze gaan niet in op de uitnodiging. Ze hebben geen tijd, of ze hebben geen zin, en sommigen vermoorden zelfs de dienaars die de koning naar hen heeft gezonden. En daarbij kunnen we ons de vraag stellen: Gaan wij altijd in op de uitnodiging van God, van Jezus, om naar het feest van zijn Koninkrijk van liefde, vrede en vreugde te komen? En als we komen, zijn we er dan een beetje op gekleed? Met andere woorden: genieten we dan zozeer van Gods feest van liefde, vrede en vreugde dat we ons inspannen om er ook andere mensen van te laten genieten? Of zeggen ook wij, net zoals zoveel andere mensen, ‘nee’ tegen Gods uitnodiging? Maar als we dat doen, zullen we zeker niet doen wat enkele genodigden in de parabel doen: ze mishandelen en vermoorden de dienaren die hen op het feest uitnodigen. Nee, geweld gebruikent zullen we zeker nooit doen.

Maar voor één keer schetst Jezus in dat verband een beeld van zijn Vader in de hemel dat we niet gewoon zijn. Altijd beklemtoont Hij dat zijn goddelijke Vader liefde en vrede is, maar vandaag beklemtoont Hij ook dat zijn Vader gerechtigheid is. Want ook dat sluit zijn liefde in: dat ze gerechtigd is. Dat ze dus de ene mens niet bevoordeligt ten aanzien van de andere mens. En daarom ontsteekt de koning in de parabel zozeer in toorn dat hij zijn troepen uitzendt om de moordenaars van zijn dienaren om te brengen en hun stad in brand te steken.

Zo gerechtigd is Gods liefde dus. Hij beschermt altijd de zwakken, de machtelozen, de uitgestotenen, de marginalen, en Hij bestraft diegenen die hun macht misbruiken, die wreed zijn, die geen respect hebben voor hun medemensen. Voor zulke onmensen is er geen plaats in zijn Koninkrijk van liefde en vrede. Voor onmensen zoals Hitler, Stalin, Poetin, Mao en de vele anderen die tot op vandaag alleen maar haat en wreedheid kunnen uitzaaien. En ook onmensen zoals mensenhandelaars en zelfmoordterroristen. Of onmensen zoals de tienduizenden, wellicht honderdduizenden pausen, bisschoppen, geestelijken die door de eeuwen heen tot op vandaag hun macht en hun status hebben misbruikt om zich aan hun naasten, zelfs aan kinderen te vergrijpen. ‘Het ware beter dat hij niet geboren was’, zegt Jezus keihard over Judas die Hem voor dertig zilverlingen aan de hogepriesters en de schriftgeleerden had verkocht. Dat zegt Hij ook over de ontelbaar vele judassen die door de eeuwen heen zijn Kerk hebben verraden en misbruikt. ‘Bind hen aan handen en voeten vast, en werp hen buiten, in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars’, zegt Hij in de parabel.

Zusters en broeders, onze Vader in den hemel dwingt niemand om in Hem te geloven en om zijn wegen te gaan. Hij laat alle mensen vrij om te kiezen. Maar die vrijheid houdt niet in dat ze misbruikt mag worden om liefde te vervangen door haat, en vrede door wreedheid. Laten we dus Gods wegen gaan, zodat we meebouwen aan het heerlijke bruiloftsfeest van liefde, vrede en vreugde waarop Hij ons immer uitnodigt. Amen.

Download dit document

Intekenen voor de wekelijkse overwegingen

captcha